Voorwaarden
 

1.     Algemeen

1.1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, opdrachten en overeenkomsten inzake advies- en begeleidingswerkzaamheden tussen POSEC Consultancy (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder dossiernr. 51049961) en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen.

2.       Grondslag van offertes en medewerking door de opdrachtgever.

2.1.     Offertes van POSEC Consultancy zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat tevoren alle essentiële informatie voor de aanpak en uitvoering van de opdracht is verstrekt, inclusief informatie welke betrekking heeft op mogelijke afbreukrisico's bij de uitvoering van de opdracht.

2.2.     Offertes van POSEC Consultancy zijn vier weken geldig, tenzij in de aanbieding anders is vermeld. Zolang de aanbieding niet tot een opdracht heeft geleid, behoudt POSEC Consultancy zich het recht voor om haar capaciteit elders in te zetten.

2.3.     De door POSEC Consultancy gedane offertes kunnen bepaalde ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen, gemaakte methoden, software, gereedschappen en dergelijke bevatten, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op deze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft het eigendom van POSEC Consultancy, en moet op verzoek worden teruggegeven.

2.4.     Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag de offerte niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behoudt POSEC Consultancy zich alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendommen bestaande rechten voor.

2.5.     Opdrachtgever is na opdrachtverlening gehouden alle medewerking te verlenen die voor het correct en zonder vertraging uitvoeren van de opdracht door POSEC Consultancy noodzakelijk zijn. Hieronder vallen onder andere:

a)       het op tijd, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen van gegevens en bescheiden;

b)       het onverwijld informeren van POSEC Consultancy betreffende feiten en omstandigheden die voor uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn;

c)       het ter beschikking stellen van tijd en inzet van medewerkers van de organisatie van de opdrachtgever die bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn.

3.     Opdracht

3.1.     Een overeenkomst met POSEC Consultancy komt tot stand wanneer een aan POSEC Consultancy gegeven opdracht schriftelijk is aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de orderbevestiging door POSEC Consultancy is verzonden.

3.2.      Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door POSEC Consultancy, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7: 404 Burgerlijk Wetboek ("BW"), dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft en de werking van artikel 7: 404 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten.

3.3.     De opdrachtgever vrijwaart POSEC Consultancy tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

4.     Honorarium

4.1.      De kosten van uitvoering van de opdracht door POSEC Consultancy omvatten het honorarium, zo nodig vermeerderd met onkosten en declaraties van derden. Over alle door opdrachtgever aan POSEC Consultancy verschuldigde bedragen wordt omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

4.2.      Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.

5.     Betaling

5.1.      Betaling dient, tenzij anders is overeengekomen, te geschieden in Euro, zonder enige aftrek of korting, door overmaking op een door POSEC Consultancy aangewezen bank- of girorekening.

5.2.     Indien de opdrachtgever niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. In geval van verzuim heeft POSEC Consultancy het recht, indien en voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de opdrachtgever, de nakoming van alle verbintenissen jegens de opdrachtgever op te schorten, onverminderd alle rechten uit het gemene recht voortvloeiend.

5.3.      Andere redenen voor verzuim zijn dat:

a)            POSEC Consultancy goede gronden heeft te vrezen dat de opdrachtgever in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijk termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;

b)            De opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;

c)            De opdrachtgever over gaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;

5.4.     Behoudens voor zover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en behoudens nadere afspraak, wordt telkens na afloop van een periode van maximaal een kalenderkwartaal gedeclareerd.

5.5.      Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de datum welke is vermeld op de declaratie. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd.

5.6.     Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten bedrage van 15% van het declaratiebedrag met een minimum van € 50,00. Blijft de opdrachtgever in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan POSEC Consultancy, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 4% per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de opdrachtgever, zelfs al zou opdrachtgever volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor POSEC Consultancy nadelige wijze. POSEC Consultancy kan vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar keuze.

5.7.     Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan POSEC Consultancy, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de betrokken opdrachtgever opschorten. POSEC Consultancy is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

5.8.     Indien in de financiële positie van opdrachtgever na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

5.9.     POSEC Consultancy behoudt zich dan het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat is gebleken van de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleverden.

 

6.     Voorschot

6.1.     POSEC Consultancy kan in haar offerte opnemen, van de opdrachtgever een voorschot te verlangen alvorens met de overeengekomen werkzaamheden zal worden aangevangen. Betaalde voorschotten worden bij het einde van de opdracht verrekend.

7.     Wijziging en duur van de opdracht

7.1.     De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning en doorlooptijd van de opdracht kunnen worden beïnvloed door onvoorziene omstandigheden, en/of indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden te wijzigen. POSEC Consultancy kan de doorlooptijd van een project dan ook niet van tevoren garanderen.

7.2.      Indien tussentijdse wijzigingen van de opdrachtinhoud en -uitvoeringswijze de door POSEC Consultancy geoffreerde kosten beïnvloeden, zal POSEC Consultancy dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

7.3.     Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen worden beëindigd door schriftelijke mededeling aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

7.4.     POSEC Consultancy heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. POSEC Consultancy is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze beëindiging van de werkzaamheden.

7.5.     Ontoerekenbare tekortkomingen

In aanvulling van al hetgeen in de wet en jurisprudentie onder ontoerekenbare tekortkomingen wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden ontoerekenbare tekortkoming van POSEC Consultancy op:

tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen, of beëindiging van dienstverband, overeenkomst van opdracht of freelance-contract;

vertraging bij of tekortkoming door toeleveranciers.

7.6.     Indien de ontoerekenbare tekortkoming niet langer dan twee maanden duurt, behoudt POSEC Consultancy zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleveren zich niet meer voordoen. Indien de ontoerekenbare tekortkoming langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn.

8.       Intellectuele eigendomsrechten

8.1.     Modellen, methodieken, technieken, hulpmiddelen (bijvoorbeeld in de vorm van softwaretoepassingen), publicaties en instrumenten die door POSEC Consultancy worden gebruikt en / of vervaardigd voor de uitvoering van opdrachten en in enige vorm in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van POSEC Consultancy, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.     Vertrouwelijkheid

9.1.     POSEC Consultancy is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden, met uitzondering van partners waarmee door POSEC Consultancy in het kader van de opdrachtuitvoering wordt samengewerkt en welke als zodanig aan de opdrachtgever bekend zijn gemaakt.

10.Aansprakelijkheid

10.1. Iedere aansprakelijkheid van POSEC Consultancy wordt beperkt tot het bedrag van de opdrachtwaarde van die werkzaamheden welke hierop rechtstreeks betrekking hebben.

10.2. Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door POSEC Consultancy, in overleg met de opdrachtgever, een vennootschap of persoon wordt ingeschakeld die niet deel uitmaakt van POSEC Consultancy om werkzaamheden in het kader van de opdracht te verrichten, is POSEC Consultancy niet aansprakelijk voor fouten die door deze vennootschap of persoon mochten worden gemaakt.

 

11.Archivering

11.1. Behoudens voorzover uit de wet anders voortvloeit, zullen de originele stukken na het einde van de opdracht door POSEC Consultancy ten minste 36 maanden worden gearchiveerd.

 

12.Toepasselijk recht / bevoegde rechter

12.1. Op de rechtsverhouding tussen POSEC Consultancy en haar opdrachtgevers is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12.2. Alle geschillen van welke aard ook, verband houdende met / voortvloeiende uit door POSEC Consultancy aangegane overeenkomsten en door POSEC Consultancy verrichte leveringen, worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.