Historie

Na de aanslagen in de VS werd pijnlijk duidelijk hoe kwetsbaar de westerse economie en wereldhandel was en is. Als men daarbij in ogenschouw neemt dat bijna 90%  hierbij gebruikt maakt van de  maritieme sector, was het zorgelijk dat er feitelijk geen wetgeving bestond om deze sector hiertegen te beschermen. Onder druk van deze dreiging is nieuwe internationale en nationale wet- en regelgeving ontstaan*.

Doel: De sector beschermen!

Men wil dit bereiken door aanwezige risico’s inzichtelijk te maken, maatregelen te nemen om deze te verkleinen en in staat te zijn mogelijke dreigingen tijdelijk te signaleren.

De kunst is om hierbij een zorgvuldige afweging te kunnen maken tussen de economische belangen, de aanwezige risico’s en de eisen die gesteld worden aan de sector.

Kort gezegd binnen de sector zijn grote verschillen. Locale situaties kunnen sterk verschillen, maar ook is zand geen chemie!

Als het gaat om een veiligheidsbeleid rond en op havenbedrijven is dit vrijwel altijd maatwerk. Hierbij moet gezocht worden hoe aan aanwezige risico’s kunnen worden weggenomen of beheerbaar kunnen worden gemaakt en men echt in staat zijn het bedrijf als een goed huisvader kunnen beheersen.

Hier staat tegen over dat er ook gekeken moet worden naar de noodzakelijkheid van de te nemen maatregelen en de hieraan verbonden financiële consequenties. Met de uitvoering en het borgen van de maatregelen in een veiligheidsplan en procedures zal met echter altijd binnen de kaders van de wet- en regelgeving moeten blijven.

Een goede uitwerking van passende maatregelen, veiligheidsplan, procedures en het creëren draagvlak, het vergaren van kennis en de noodzakelijke oefeningen wordt hierbij soms gezien als een onoplosbare puzzel.

POSEC consultancy kan daarbij het ontbrekende puzzelstuk zijn.